จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--5,3443,6098,953
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง-----
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย---11
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน--5,3223,5968,918
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า--426
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--235
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--16723
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--11585200
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กยากจน--11585200
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงกำพร้า-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--507358865
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กยากจน--506358864
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงกำพร้า-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--184139323
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กยากจน--182139321
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงกำพร้า-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--2-2
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--10270172
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กเร่ร่อน-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ผลกระทบจากเอดส์-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ชนกลุ่มน้อย-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กยากจน--10070170
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์กำพร้า-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--2-2
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--6833101
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กเร่ร่อน-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ผลกระทบจากเอดส์-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ชนกลุ่มน้อย-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กยากจน--6833101
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์กำพร้า-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--9050140
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กยากจน--9050140
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงกำพร้า-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--48149
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กเร่ร่อน-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ผลกระทบจากเอดส์-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ชนกลุ่มน้อย-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กยากจน--48149
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์กำพร้า-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--138118256
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กเร่ร่อน-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ผลกระทบจากเอดส์-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ชนกลุ่มน้อย-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กยากจน--138112250
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์กำพร้า-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---66
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--6247109
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กเร่ร่อน-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ผลกระทบจากเอดส์-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ชนกลุ่มน้อย-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กยากจน--6247109
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์กำพร้า-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--5949108
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กยากจน--5949108
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงกำพร้า-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--18770257
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กยากจน--18570255
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงกำพร้า-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--2-2
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--5856114
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กเร่ร่อน-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ผลกระทบจากเอดส์-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ชนกลุ่มน้อย-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กยากจน--5656112
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์กำพร้า--2-2
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--9239131
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กเร่ร่อน-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ผลกระทบจากเอดส์-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ชนกลุ่มน้อย-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กยากจน--9239131
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์กำพร้า-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--385208593
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กยากจน--385208593
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงกำพร้า-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--263157420
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กเร่ร่อน-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ผลกระทบจากเอดส์-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ชนกลุ่มน้อย-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กยากจน--262155417
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์กำพร้า---11
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---11
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--137105242
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กเร่ร่อน-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าผลกระทบจากเอดส์-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าชนกลุ่มน้อย-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กยากจน--137105242
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่ากำพร้า-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--6445131,157
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กเร่ร่อน-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าผลกระทบจากเอดส์-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าชนกลุ่มน้อย-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กยากจน--6365121,148
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่ากำพร้า--2-2
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--213
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--4-4
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--130121251
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กเร่ร่อน-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามผลกระทบจากเอดส์-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามชนกลุ่มน้อย-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กยากจน--130121251
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามอื่นๆ-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามกำพร้า-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามอายุนอกเกณฑ์-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--454691
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กเร่ร่อน-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามผลกระทบจากเอดส์-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามชนกลุ่มน้อย-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กยากจน--454691
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามอื่นๆ-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามกำพร้า-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามอายุนอกเกณฑ์-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด---132327
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กเร่ร่อน-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าผลกระทบจากเอดส์-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าชนกลุ่มน้อย-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กยากจน--195132327
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่ากำพร้า-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--13959198
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กเร่ร่อน-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าผลกระทบจากเอดส์-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าชนกลุ่มน้อย-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กยากจน--13959198
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่ากำพร้า-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--14353196
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กเร่ร่อน-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าผลกระทบจากเอดส์-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าชนกลุ่มน้อย-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กยากจน--14253195
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่ากำพร้า-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--512980
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กเร่ร่อน-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามผลกระทบจากเอดส์-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามชนกลุ่มน้อย-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กยากจน--512980
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามอื่นๆ-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามกำพร้า-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามอายุนอกเกณฑ์-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--24197338
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กเร่ร่อน-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าผลกระทบจากเอดส์-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าชนกลุ่มน้อย-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กยากจน--24196337
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่ากำพร้า-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---11
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--394286680
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กเร่ร่อน-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าผลกระทบจากเอดส์-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าชนกลุ่มน้อย-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กยากจน--392285677
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่ากำพร้า-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--213
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--6384291,067
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กเร่ร่อน-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามผลกระทบจากเอดส์-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามชนกลุ่มน้อย---11
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กยากจน--6374271,064
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามอื่นๆ-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามกำพร้า---11
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามอายุนอกเกณฑ์-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--229259488
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กเร่ร่อน-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามผลกระทบจากเอดส์-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามชนกลุ่มน้อย-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กยากจน--229259488
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามอื่นๆ-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามกำพร้า-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามอายุนอกเกณฑ์-----


138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Version.