จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด--12451175
ความพิการทางการมองเห็น---11
ความพิการทางการได้ยิน--213
ความพิการทางสติปัญญา--31013
ความพิการร่างกายและสุขภาพ--3710
ความพิการทางการเรียนรู้--10829137
ความพิการทางการพูดและภาษา---11
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--7-7
ความพิการทางการออทิสติก-----
ความพิการทางการซ้ำซ้อน--123
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-9---
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-1---
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-8---
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64022015 ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด--7512
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการมองเห็น---11
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ---22
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้--7-7
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน---22
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64022013 ศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการมองเห็น-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการได้ยิน-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางสติปัญญา-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการเรียนรู้-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการออทิสติก-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ข้อมูลผิดปกติ-----
64022012 ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนพิการทั้งหมด--17421
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการมองเห็น-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการได้ยิน-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางสติปัญญา-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการเรียนรู้--17421
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการออทิสติก-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ข้อมูลผิดปกติ-----
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-87411
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-1---
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-77411
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64022010 ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนพิการทั้งหมด-5527
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการมองเห็น-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการได้ยิน-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางสติปัญญา-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการร่างกายและสุขภาพ---11
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการเรียนรู้-5314
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--2-2
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการออทิสติก-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ข้อมูลผิดปกติ-----
64022009 เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนพิการทั้งหมด-36-6
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการมองเห็น-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการได้ยิน-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางสติปัญญา-1---
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1---
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการเรียนรู้-16-6
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการออทิสติก-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ข้อมูลผิดปกติ-----
64022008 บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนพิการทั้งหมด--14519
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการมองเห็น-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการได้ยิน--2-2
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางสติปัญญา-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการเรียนรู้--12517
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการออทิสติก-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ข้อมูลผิดปกติ-----
64022007 หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-811213
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ---11
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-6617
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--4-4
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-21-1
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64022006 วังทองวิทยาศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64022005 บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนพิการทั้งหมด--21829
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการมองเห็น-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการได้ยิน-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางสติปัญญา-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการเรียนรู้--21829
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการออทิสติก-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ข้อมูลผิดปกติ-----
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนพิการทั้งหมด-12---
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการมองเห็น-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการได้ยิน-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางสติปัญญา-1---
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการเรียนรู้-9---
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1---
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการออทิสติก-1---
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ข้อมูลผิดปกติ-----
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอื่นๆ-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์นักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการมองเห็น-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการได้ยิน-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางสติปัญญา-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการเรียนรู้-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการออทิสติก-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อื่นๆ-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ข้อมูลผิดปกติ-----
64022001 เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์อายุนอกเกณฑ์-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนพิการทั้งหมด-24---
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการมองเห็น-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการได้ยิน-1---
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางสติปัญญา-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-2---
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการเรียนรู้-21---
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการออทิสติก-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าข้อมูลผิดปกติ-----
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนพิการทั้งหมด-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการมองเห็น-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการได้ยิน-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางสติปัญญา-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการเรียนรู้-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการออทิสติก-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าข้อมูลผิดปกติ-----
64012011 อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามนักเรียนพิการทั้งหมด-10---
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการมองเห็น-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการได้ยิน-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางสติปัญญา-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการเรียนรู้-10---
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการพูดและภาษา-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการออทิสติก-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามอื่นๆ-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามข้อมูลผิดปกติ-----
64012010 ลิไทพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามอายุนอกเกณฑ์-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการมองเห็น-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการได้ยิน-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางสติปัญญา-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการเรียนรู้-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการพูดและภาษา-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการออทิสติก-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามอื่นๆ-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามข้อมูลผิดปกติ-----
64012009 ยางซ้ายพิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามอายุนอกเกณฑ์-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนพิการทั้งหมด--11415
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการมองเห็น-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการได้ยิน-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางสติปัญญา--123
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการเรียนรู้--10212
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการออทิสติก-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าข้อมูลผิดปกติ-----
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนพิการทั้งหมด-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการมองเห็น-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการได้ยิน-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางสติปัญญา-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการเรียนรู้-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการออทิสติก-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าข้อมูลผิดปกติ-----
64012007 บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนพิการทั้งหมด-6---
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการมองเห็น-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการได้ยิน-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางสติปัญญา-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการเรียนรู้-6---
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการออทิสติก-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าข้อมูลผิดปกติ-----
64012006 หนองตูมวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามนักเรียนพิการทั้งหมด-4---
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการมองเห็น-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการได้ยิน-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางสติปัญญา-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการร่างกายและสุขภาพ-2---
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการเรียนรู้-2---
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการพูดและภาษา-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการออทิสติก-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามอื่นๆ-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามข้อมูลผิดปกติ-----
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามอายุนอกเกณฑ์-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนพิการทั้งหมด-391120
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการมองเห็น-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการได้ยิน-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางสติปัญญา---88
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการร่างกายและสุขภาพ-1---
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการเรียนรู้-19211
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพูดและภาษา---11
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการออทิสติก-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-1---
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าข้อมูลผิดปกติ-----
64012004 กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่านักเรียนพิการทั้งหมด13325
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการมองเห็น-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการได้ยิน---11
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางสติปัญญา--1-1
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการร่างกายและสุขภาพ--213
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการเรียนรู้-2---
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพูดและภาษา-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการออทิสติก11---
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอื่นๆ-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าข้อมูลผิดปกติ-----
64012003 คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่าอายุนอกเกณฑ์-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามนักเรียนพิการทั้งหมด-2012416
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการมองเห็น-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการได้ยิน-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางสติปัญญา-81-1
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการร่างกายและสุขภาพ---22
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการเรียนรู้-1110212
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการพูดและภาษา-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการออทิสติก-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการซ้ำซ้อน-1---
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามอื่นๆ-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามข้อมูลผิดปกติ-----
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้ารามอายุนอกเกณฑ์-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการมองเห็น-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการได้ยิน-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางสติปัญญา-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการเรียนรู้-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการพูดและภาษา-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการออทิสติก-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามอื่นๆ-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามข้อมูลผิดปกติ-----
64012001 สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้ารามอายุนอกเกณฑ์-----


138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Version.