วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0010,78710,812 2510,649 -163
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า008,6969,018 259,020 2
รวม0019,48319,830 34719,669 -161
ห้องเรียน00653657 4651 -6