สพม.สุโขทัย. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
640120106203631064620363 ลิไทพิทยาคมเมืองเก่าเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้าราม157616263191227-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
640120096203621064620362 ยางซ้ายพิทยาคมยางซ้ายเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้าราม49347396616-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640120056203651064620365 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้าราม673353102617-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640120026203641064620364 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้าราม66421600181,2643932-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640120016203591064620359 สุโขทัยวิทยาคมบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้าราม1,287361,290362,5777236-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7