สพม.สุโขทัย. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1444312756
34%
2333:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2443305748
34%
2333:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3445275720
32%
2331:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,3328922,224
51%
6932:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4396346742
35%
2234:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5338387725
34%
2233:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6345322667
31%
2230:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย1,0791,0552,134
49%
6632:1
รวมทั้งสิ้น2,4111,9474,358
100%
13532:1