ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ

27

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

17

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

27

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

27

ตาราง

651

ห้องเรียน
-6
ตาราง

19,669

นักเรียน
-161
ตาราง
นร.ม.ต้น

10,649

-163
ตาราง
นร.ม.ปลาย

9,020

2
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ม.3 -37.31

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

1,445

ครูและบุคลากร

สนง.
74
รร.
1,371
ตาราง

1,445

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า27 /100%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 17 /63%
ขนาดกลาง 6 /22%
ขนาดใหญ่ 3 /11%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /4%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 5 /19%
ขนาดที่ 2 2 /7%
ขนาดที่ 3 6 /22%
ขนาดที่ 4 4 /15%
ขนาดที่ 5 6 /22%
ขนาดที่ 6 3 /11%
ขนาดที่ 7 1 /4%
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
ที่ตั้ง
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 1085 /82%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 44 /3%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 17 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 2 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 123 /9%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 4 /0%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 42 /3%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 3 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 8 /1%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 /0%
อื่นๆ 0 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
มหาวิทยาลัยของรัฐ 605 /63%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 56 /6%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 92 /10%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 57 /6%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 4 /0%
สถาบันพยาบาล 0 /0%
สถาบันทหาร 4 /0%
สถาบันตำรวจ 3 /0%
สถาบันอื่น ๆ 80 /8%
รับราชการ 0 /0%
ทำงานรัฐวิสาหกิจ 0 /0%
ภาคอุตสาหกรรม 9 /1%
ภาคการเกษตร 2 /0%
การประมง 0 /0%
ค้าขาย ธุรกิจ 4 /0%
งานบริการ 1 /0%
รับจ้างทั่วไป 47 /5%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 2 /0%
อื่น ๆ 0 /0%
27 โรงเรียน

9 อำเภอ
เมืองสุโขทัย

5 โรงเรียน

ตาราง
บ้านด่านลานหอย

2 โรงเรียน

ตาราง
คีรีมาศ

2 โรงเรียน

ตาราง
กงไกรลาศ

3 โรงเรียน

ตาราง
ศรีสัชนาลัย

4 โรงเรียน

ตาราง
ศรีสำโรง

4 โรงเรียน

ตาราง
สวรรคโลก

4 โรงเรียน

ตาราง
ทุ่งเสลี่ยม

2 โรงเรียน

ตาราง
ศรีนคร

1 โรงเรียน

ตาราง

4 เครือข่าย
สหวิทยาเขตเจ้าราม

5 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตพระแม่ย่า

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตศรีสวรรค์

8 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตพระร่วง

7 โรงเรียน

ตาราง
138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Version.