สพม.สุโขทัย.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11,7071,8873,594
34%
11432:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,6851,8943,579
34%
11332:1
มัธยมศึกษาปีที่ 31,6531,8233,476
33%
11131:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5,0455,60410,649
54%
33832:1
มัธยมศึกษาปีที่ 41,3251,7813,106
34%
10430:1
มัธยมศึกษาปีที่ 51,2381,7903,028
34%
10529:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,2091,6772,886
32%
10428:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย3,7725,2489,020
46%
31329:1
รวมทั้งสิ้น8,81710,85219,669
100%
65130:1