ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1191938
32%
219:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2202040
34%
220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3231639
33%
220:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6255117
52%
620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4121830
28%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5252146
43%
223:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6131730
28%
215:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย5056106
48%
618:1
รวมทั้งสิ้น112111223
100%
1219:1