ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1181533
37%
217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 213922
24%
211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3161935
39%
218:1
มัธยมศีกษาตอนต้น474390
64%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 441418
36%
29:1
มัธยมศึกษาปีที่ 55813
26%
27:1
มัธยมศึกษาปีที่ 661319
38%
210:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย153550
36%
68:1
รวมทั้งสิ้น6278140
100%
1212:1