ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1232447
32%
224:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2322052
35%
226:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3212748
33%
224:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7671147
54%
625:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4182846
37%
223:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5141933
26%
217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6252146
37%
223:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย5768125
46%
621:1
รวมทั้งสิ้น133139272
100%
1223:1