ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 18412
20%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 261319
32%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3121628
47%
128:1
มัธยมศีกษาตอนต้น263359
55%
320:1
มัธยมศึกษาปีที่ 411718
37%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 59615
31%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 68816
33%
116:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย282149
45%
316:1
รวมทั้งสิ้น5454108
100%
618:1