ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1122111233
36%
733:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2123108231
36%
639:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38199180
28%
630:1
มัธยมศีกษาตอนต้น326318644
54%
1934:1
มัธยมศึกษาปีที่ 490117207
37%
635:1
มัธยมศึกษาปีที่ 579116195
35%
633:1
มัธยมศึกษาปีที่ 65696152
27%
625:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย225329554
46%
1831:1
รวมทั้งสิ้น5516471,198
100%
3732:1